Gözde Üveit/Üveid Hastalığı ve Tedavisi

Üveit hastalığı bitkisel tedavisi

Genel veriler aşağıdaki gibidir:

 

 

01 / 01 /2012    –  01 / 05 / 2013  ÜVEİT    HASTALIĞI  SÜRECİ

 ÜVEİT Hastalığı gelen mail  başvuru sayısı

      23

 ÜVEİT Hastalığı gelen telefon  başvuru sayısı

      13

 ÜVEİT Hastalığı iyileşen hastaların tavsiyesi sonucu başvuru  sayısı

      49

 

1 . KÜR  (     0 — 60  gün içinde )   programa cevap verme   yüzdesi

 %  45

2 . KÜR  (   60 – 120  gün içinde )   programa cevap verme  yüzdesi

 %  35

3 . KÜR  ( 120 – 180  gün içinde )   programa cevap verme  yüzdesi

 %  15

4 . KÜR  ( 180– 240  gün içinde )  programa  cevap verme   yüzdesi

 %    5

Üveit hastalığı Tedavisinde   KİŞİYE ÖZEL ÜVEİT   Bitkisel Drog Yöntemi Kullanılmaktadır.

Kişinin RAPORLARI ve FİZİKSEL durumu incelendikten sonra bitkisel yöntem uygulanmaktadır.

 

Gözde üveit / üveid hastalığı bitkisel tedavisi yöntemi nasıl yapılıyor?

GÖZDE ÜVEİT / ÜVEİD Hastalığı Tedavisi Gözde kendini gösterdiyse dışarıdan ve ağız yoluyla göz eski haline getirilir.

GÖZDE ÜVEİT / ÜVEİD Hastalığı Tedavisi Eklem bölgelerindeki ağrı ve sancı giderilir.

GÖZDE ÜVEİT / ÜVEİD Hastalığı Tedavisi Varsa uyuşma ve halsizlik giderilir.

GÖZDE ÜVEİT / ÜVEİD Hastalığı Tedavisi Mide rahatsızlıkları giderilir.

GÖZDE ÜVEİT / ÜVEİD Hastalığı Tedavisi Vücuttaki iç organları sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanır.

GÖZDE ÜVEİT / ÜVEİD Hastalığı Tedavisi Sinir sistemi düzene sokarak düzenli çalışması sağlanır.

GÖZDE ÜVEİT / ÜVEİD Hastalığı Tedavisi Beyin düzene sokularak virüslerle savaşma talimatı verilir.

GÖZDE ÜVEİT / ÜVEİD Hastalığı Tedavisi Bağışıklık sistemi düzene sokularak savaş kabiliyeti artırılır.

GÖZDE ÜVEİT / ÜVEİD Hastalığı Tedavisi 6 ay gibi kısa bir sürede vücuttan tamamen atılır.

GÖZDE ÜVEİT / ÜVEİD Hastalığı Tedavisi Tekrarlamama bitkisel drog ile bitirilir. 

BEHÇET GÖZDE /ÜVEİT / ÜVEİD HASTALIĞI NEDİR?

İlk olarak 1937 tarihinde PROF.DR. HULİSİ BEHÇET tarafından tanımlanmıştır. En önemli özelliği ağızdaki aft denen yaralar.
Ağız yaraları
Cinsel bölgede oluşan yaralar
Cilt koltuk altı ve kasıklardaki yaralar

Behçet hastalığı bağışıklık sisteminden kaynaklanan ve sebebi bilinmeyen, fakat virüslerin de etkin olduğu bir hastalıktır. Behçet hastalığını ilk olarakPROF.DR. HULİSİ BEHÇET bulmuştur.
Hastalık onun adıyla anılmıştır.
Bağışıklık sisteminin yetersiz kalması ile kronikleşen ve son anlarına doğruÜVEİT ve bazen de ölümle sonuçlanan bir hastalıktır.
Behçet hastalığı spesifik tanı koydurucu laboratuvar bulgusu olmayan kompleks-multisistemik bir hastalıktır.
En yaygın bulgusu aftözstomatit (%100),
Genitalülserasyon (%75),
Üveit (%60-80),
Sinovit (%50),
Deri lezyonları (%56),
SSS tutulumu (%10-30),
Damar tutulumu (%10-37) dur.

YENİ TANIMLANAN TANI KRİTERLERİ:

Oral aft ve şunlardan ikisinin bulunmasıdır:
1.Genital ülserasyon,
2.Göz lezyonu,
3.Paterji testinin pozitif olması,
4.Cilt bulguları (eritemanodosum, pseudopannükülit, papülopüstüler veya akneiformnodüller).
BH’ınvasküler tutulumu vaskülitdir. Venöz veya arterieltromboz ve etkilenen damarlarda anevrizma oluşumuna eğilim vardır.
Budd-Chiarisendromu sonucu yaşamı tehdit eden hepatik nekroz, inferior vena kava ve superior vena kavadatromboz, yüzeyel ve derin venözokluzyon tanımlanmıştır.
Pulmonervasküler tutulum özellikle sorun yaratır.
Pulmoner semptomlar ortalama olarak hastalık başlangıcından 3.6 yıl sonra görülür. Hastaların 1/3′ü şiddetli pulmoner kanamadan ölür.
Antikardiolipin antikorlar (AKA) antifosfolipid antikorları göstermede en duyarlı testtir.
İmmünoglobulin G, M ve A olmak üzere üç subtipi vardır.
AKA’ların bugün 1.hem arteryel hem de venöz sistemde tromboz ve tromboembolizm, 2.tekrarlayan fetal kayıp 3.trombositopeni ile ilgisini gösteren sayısız çalışma vardır.
Başlangıçta primer olarak AKA-IgG’nintromboz ile ilgisi olduğu sanılırken bugün hem M hem de A izotipinintromboz ile birlikte olduğu bilinmektedir.
Tromboz hem arteryel sistemde hem de venöz sistemde, her çapta damarda gelişebilir.
Venöz sistemde en fazla alt ekstremitelerin derin ve yüzeyelvenlerinde görülür.
Bundan başka aksiller, renal, hepatikvenlerde ve inferior vena kavada yerleşir.
Çalışmamızda BH’da AKA-IgG ve AKA-IgM sıklığı ve bu antikorlar ile özellikle vasküler bulgular arasında ilgi olup olmadığı araştırılmıştır.

GENEL BİLGİLENDİRME BİLİMSEL YAZILAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
Sayfa: 224-229, Cilt: 20, Sayı: 4, 1995
Behçet hastalığında antikardiolipin antikor sıklığı
Dr. Süleyman ÖZBEK, Dr. Eren ERKEN, Uz. Bio. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Ç.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İmmünoloji-Romatoloji Bilim Dalı, Balcalı-ADANA
ÖZET: Antikardiolipin antikor (AKA) sıklığı klinik olarak aktif dönemdeki 36 Behçet hastası (BH) ve 33 sağlıklı bireyde araştırıldı.
Bu çalışmada AKA’ların hem İmmünoglobulin G (AKA-IgG) hemde İmmünoglobulin M (AKA-IgM) tipi ELISA yöntemi ile çalışıldı.
AKA-IgG hasta grubunda 2 (%5.55), kontrol grubunda 1 (%3.03) örnekte pozitif idi. AKA-IgM hasta grubunda 1 (%2.77), kontrol grubunda 2 (%6.06) pozitif bulundu.
Her iki grupta AKA-IgG ve AKA-IgM değerleri arasında fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,5 ve p>0,5).
Aka’lar SLE gibi bazı vaskülitik hastalarda yüksek düzeyde bulunmasına ve BH’ındavaskülertrombüs yaygın görülmesine rağmen bizim bulgularımız AKA’ların BH patogenezinde önemli olmadığını göstermektedir.

MATERYAL VE METOD

Bu çalışmada 36 BH ve 33 sağlıklı birey çalışıldı. Hasta grubunda 20 erkek, 16 kadın (yaş ortalaması 34,8 yıl), kontrol grubunda 24 erkek, 9 kadın (yaş ortalaması 34,5 yıl) bulunuyordu.
Behçet hastalarının hepsi aktif dönemdeydi.
Hastaların 36 sında oral aft (%100),
31′inde genitalülserasyon (%86.11),
15′inde Üveit (%41.66),
1′inde vena kava superiorsendromu (%2.77),
1′inde nörobehçet (%2.77),
5′inde eritemanodosum (%13.88),
6′sında tromboflebit (%16.66) gibi damar tutulumu (%36.08) bulguları vardı.
Hastalara ait klinik ve laboratuvar bilgileri tablo-I’de görülmektedir. Toplanan serum örnekleri ölçümler yapılan güne kadar dondurularak saklandı.
AKA’ların hem G hem de M subtipi ELISA yöntemi ile ölçüldü.
Metot: Hasta ve kontrol serumları assaydilüent ile (1/100 10 mikroL serum+990 mikroLassaydilüent) karıştırılıp vortexlenir.
Mikro-ELISA plağının gözlerine 100 mikroL standart veya dilüe serum konulur. 30 dakika oda ısısında inkübe edildikten sonra 3 kez yıkama yapılıp kurutma kâğıdı ile fazla sıvı uzaklaştırılır.
Her göze 100 mikroLkonjugat (anti-IgG HRP) konur. 30 dakika oda ısısında bekletilir. Her göze 100 mikroLsubstrat solüsyonu (15 ml %6 hidrojen peroksit içeren sıvı içinde 5 tablet O-phenylendiamin-HCl eritilerek hazırlandı) konur.
Oda ısısında ve karanlık bir ortamda 10 dakika inkübe edilir. Yine her göze 50 mikroL 4M sülfürik asit eklenerek reaksiyon durdurulur ve 492 nm’deabsorbans okunur.
Kitteki standartların konsantrasyonlarına karşı okunan absorbans değerleri kullanılarak çizilen standart grafikten örneklerin AKA değerleri Ü/ml biriminden hesaplanır.
Kontrol grubunun ortalama değerine standart sapmanın iki katı (2 SD) eklenerek elde edilen cutoff değerine göre hastalarda pozitiflik belirlendi.
SONUÇLAR
Hasta grubundaki 36 hastanın 3′ünde AKA pozitif bulunmuştur. Bu hastaların ikisinde IgG, birinde IgM pozitif idi.
Kontrol grubunda ise 33 sağlıklı bireyin 3′ünde AKA pozitif bulunmuştur. Ortalama AKA-IgG düzeyi hasta grubunda 5.981±3.24 U/ml (pozitiflik %5.55;2/36), kontrol grubunda 4.955±1.28 U/ml (pozitiflik %3.03; 1/33) idi.
AKA-IgM düzeyi hasta grubunda 7.656± 4.71 U/ml (pozitiflik %2.77; 1/36) ve kontrol grubunda 7.136±2.503 U/ml (pozitiflik %6.06;2/33) bulundu.
AKA-IgG ile AKA-IgM değerlerinde iki grup arasında fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,5 ve p>0,5).

 GÖZDE ÜVEİT / ÜVEİD HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Sebebi belli olmamakla beraber, bağışıklık sisteminin yetersiz kalması ile birlikte virüslere yenik düşerek ilerlemesi sonucunda çözülemez hale gelmesinden kaynaklanır. 

GÖZDE ÜVEİT / ÜVEİD HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR? 

Ağız yaraları

Aftlar

Cinsel bölgedeki yaralar

Ciltte yaşanan bazı renk değişiklikleri

Eklem bölgelerinde ağrı

Sancı ve uyuşukluklar

Halsizlik

Ayaklarda ödem

Mide rahatsızlıkları

İshal

Üveit

Gözlerde ataklar ve görme kaybı. 

GÖZDE ÜVEİT / ÜVEİD HASTALIĞI TEŞHİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Romatoloji uzmanına gidiniz.

Paterji testi yaptırılmalı.

Göz hastalıkları uzmanına gidiniz Üveit için.

AŞAĞIDAKİ RAPORLARDAN ELİNİZDE BULUNANLAR

 Rutin Biyokimya Testleri

Tam Kan Sayımı

Paterji Testi

Teşhis Raporu

 

Yazar:

Bitki Bilimleri Uzmanı (Herbalist) >> İLETİŞİM İÇİN TIKLAYIN, GEÇ KALMAYIN ! İletişim Formu >> FORMU DOLDURUP GÖNDERİN, GERİSİNİ BİZE BIRAKIN